اهداف استراتژیک

استراتژی شرکت شام شام دارای 12 راهبرد در قالب 3 رویکرد

1- ارزش افزایی برای سازمان
2- ارزش افزایی برای مشتریان
3- ارزش افزایی برای کارکنان


راهبردهای ارزش افزایی برای سازمان

1- احصاء پایدارسازی و توسعه قابلیت های سازمان
2- تشکیل بانک اطلاعاتی از شرکت های رقیب و بازارهای هدف(بالفعل و بالقوه)به منظور ارتقاءجایگاه شرکت
3- توانمندسازی مدیران،سرپرستان و کارشناسان مسئول به واسطه برگزاری دوره های آموزش کوتاه مدت
4- تدوین دستورالعمل و آیین نامه های مکتوب برای تمامی فعالیت های شرکت


راهبردهای ارزش افزایی برای کارکنان

1- ارزیابی عملکرد کلیه پرسنل همراه با آموزش های کاربردی
2- پیاده سازی نظام بهره وری کارکنان به شیوه پرداخت حقوق بر اساس میزان عملکرد آنان
3- پیاده سازی نظام انگیزشی با ابزار نظام پیشنهادات ،مشارکت و کار گروهی ، استعدادیابی و جایگزین پروری و آراستگی محیط کار
4- ایجاد شناسنامه شغلی برای تمامی پرسنل


راهبردهای ارزش افزایی برای مشتریان

1- تدوین شناسنامه محصول و قراردادن آن در دید مشتریان و عموم مردم
2- اجرای تعهد و مسئولیت اجتماعی شرکت به عموم مردم (معرفی ویژگی ها و وجوه تمایز محصولات)
3- ایجاد روابط نزدیک با مشتریان و عموم مردم به منظور آشنایی با سطح انتظارات آنان و استفاده از نقطه نظرات موجود
4- ایجاد راهکارهای عملیاتی به منظور نیل به جایگاهی فراتر از سطح انتظارات مشتریان