شام شام در جامعه

ایمنی و سلامت ایمنی و سلامت

معتقدیم که سلامت افراد جامعه یکی از عوامل اصلی پویایی و رشد توسعه آن جامعه است

غنی سازی غنی سازی

گوشت و محصولات گوشتی از منابع اصلی تامین انرژی و پروتئین به حساب می آیند

همکاری با آزمایشگاه همکاری با آزمایشگاه

آزمایشگاه شام شام و آزمایشگاه همکار

مواد اولیه مواد اولیه

مواد اولیه فرآورده های گوشتی مجتمع صنعتی پروتئینی شام شام بر طبق استاندارد

نظارت و کنترل نظارت و کنترل

فراورده های گوشتی تولید شده در این مجموعه از نظر کمی و کیفی و نیز از نقطه نظر بهداشتی طبق مقررات و استانداردهای کامل کنترل می شود.