گوشت چرخ کرده گوساله

در درمای 18- درجه سانتیگراد نگهداری شود.