گوشت چرخ کرده مخلوط

در درمای 18- درجه سانتیگراد نگهداری شود.