سوسیس کراکف پنیری 55 درصد

در یخچال در دمای +4 درجه سانتیگراد نگه داری شود