سوسیس هات داگ ممتاز 70 درصد

در یخچال و در دمای +4 درجه سانتیگراد نگهداری شود