سوسیس مخصوص 60 درصد

در یخچال در دمای 4+ درجه سانتیگراد نگهداری شود.