سوسیس آلمانی 40 درصد

در یخچال و در دمای +4 درجه سانتیگراد نگهداری شود