اصول و مبانی تغذیه

اصول و مبانی تغذیه در هلدینگ شام شام اصول و مبانی تغذیه در هلدینگ شام شام

یک تغذیه مناسب عبارت است از بهره گیری از مقدار معینی از مجموعه گروه های غذایی مختلف که ضمن تامین انرژی مورد نیاز بدن