چطور بفهمیم سوسیس یا کالباس فاسد شده است؟

در صورتی که سوسیس یا کالباس در شرایط مناسب و در دمای درج شده بر روی بسته بندی، نگهداری نشود، کالا تغییر رنگ و تغییر بو پیدا می کند که نشان دهنده فساد کالا می باشد.