چرا سوسیس کرم می زند؟

شرایط نگهداری نامناسب منجر به کرم زدگی کالا می گردد. این شرایط در دمای بالاتر از دمای مناسب نگهداری کالا و در محیط آلوده برای کرم زدگی میسر می گردد.