چرا سوسیس و کالباس کپک می زند؟

شرایط نگهداری نامناسب، منجر به تشکیل کپک زدگی می شود. شرایط دمای مناسب سوسیس و کالباس بر روی بسته بندی درج شده است، به صورتی که در دمای بالاتر نگهداری گردد، کالا دچار کپک زدگی می شود.