چرا ابتدا و انتهای سوسیس خشک شده و کدر است؟

برش نامناسب سوسیس ها موجب پارگی پوشش سوسیس های کناری می گردد، همچنین، باز شدن گوشه های پیچواره سوسیس، منجر به نفوذ هوا درون محصول می گردد و به مرور زمان و با تبخیر آب محصول، منجر به تیرگی و خشک شدن ابتدا و انتهای سوسیس می گردد