محصولات سوخاری نیمه پخته هستند یا خام؟

محصولات سوخاری نیمه پخته هستند و تقریباً بین 60 تا 70درصد پخته شده اند و نیاز به پخت در زمان کوتاهی دارند.
محصولات سوخاری نیمه پخته و تمام پخته هستند، فیله و شنیتسل جز محصولات تمام پخت ولی ناگت و فلافل نیمه پخته می باشند.