امکان بازدید از کارخانه وجود دارد؟

بله با هماهنگی با واحد اداری سازمان برای شما امکان بازدید از کارخانه میسر می گردد.
شماره تماس کارخانه: 9-07136747801