آیا باید سوسیس را حتماً سرخ کرد؟

خیر، طبق قوانین وزارت بهداشت و سازمان استاندارد، سوسیس و کالباس دمای لازم را برای پخت را باید داشته باشد. به همین دلیل، سوسیس و کالباس به طور کامل فرآیند پخت بر روی آن ها انجام می گیرد.