هنر و زیبایی

هنر فرآیندی است که یک معنا یا احساس یا فرم در قالبی زیبا و با در نظر گرفتن اصول زیباشناسی بیان می شود که در نهایت به عواطف و احساسات مخاطبان آن فرآیند اثر می گذارد که بر این اساس محصولات ما تابع فاکتور دیگری است که می توان نام آن را هنر جذب یا هنر ارتباط نامید. استفاده از پدیده هنر برای ایجاد جاذبه در یک پوشش ارتباطی ، می تواند نقش بسیار تعیین کننده ای در فروش یک کالا داشته باشد. هنر دقیقاً با چنین هدفی به کمک پوشش ارتباطی و نمودی یک سیستم بسته بندی می آید. روشن شدن سهم هنر در نظامهای تولیدی ضعیف می تواند یکی از عوامل بسیار مهم گسترش دامنه فروش و بازار آنها باشد. آنچه که در بدو امر یک سیستم تولیدی و یا یک مدیریت قوی آبدیده در کوره رقابت باید از آن مطلع باشد مسئله (پیام هنری) است .یک پیام هنری موفق در حوزه سیستمهای بسته بندی ، می تواند در خریدار یا گیرنده ، احساسی به نام جذبه و یا توجه ایجاد کند، طوری که بتواند منطق خود را فراتر از منطق حاکم بر آن ذهن، در لحظه خاص اعمال کند. بنابراین یک پیام هنری باید بتواند ذهن خریدار را تا آنجایی که ارتباط اطلاعاتی میان این پیام و محتوی ، یعنی کالای درون بسته بندی ،ازبین نرود به خود جلب کند. لذا تأثیر هنر و پیام هنری برروی محصولات ما را می توان در طراحی و عکاسی محصول نوع بسته بندی ، رنگهای به کار رفته نوع فونت و غیره مشاهده کرد همچنین شایان ذکر است که پا را کمی فراتر گذاشته ایم و در زمینه تولید محصول نیز سعی به آن داریم که زیبایی و تفاوت را ایجاد کنیم که شامل شکل و اندازه محصول و نوع چیدمان محصول در بسته می باشد.