نظارت و کنترل

فراورده های گوشتی تولید شده در این مجموعه از نظر کمی و کیفی و نیز از نقطه نظر بهداشتی طبق مقررات و استانداردهای کامل کنترل می شود. علاوه بر آزمونهای شیمیایی و میکروبی که روی انواع فرآورده های گوشتی و مواد اولیه ورودی انجام می گردد و نمونه گیری های بافت شناسی نیز به منظور شناسایی هرگونه مورد غیر مجاز انجام می پذیرد. با توجه به نقشی که فرآورده های گوشتی پروتئینی در تامین غذای روزانه قشر قابل توجهی از مردم دنیا ایفا می نماید ایجاد نظام نظارتی مستمر جهت ارتقای سطح ایمنی مواد غذایی با کنترل مداوم و به موقع محصولات از برنامه های اصلی واحد کنترل کیفیت می باشد. علاوه بر نظام کنترلی درمان سازمانی مراجع ذیصلاح قانونی از جمله: سازمان غذا و دارو، سازمان دامپزشکی کشور و سازمان ملی استاندارد، نظارت دقیق بر شرایط تولید از جمله مواد اولیه مورد استفاده، بهداشت محیط، خطوط تولید، بهداشت فردی، کارگران تولیدی، دستگاهها و ماشین آلات را مورد کنترل و ارزیابی قرار می دهند.