مدیریت دانش

مجموعه هلدینگ شام شام با آشنائی کامل بر اهمیت نقش مدیریت دانش در رشد و شکوفائی سازمان تمام سعی و تلاش خود را بکار گرفته تا بتواند بعنوان یک سازمان دانش محور به تربیت نیروهای جوان کشور در مرکز آموزش جامع علمی کاربردی در شهر شیراز با دامنه فعالیت در مقاطع مختلف کاردانی در رشته های مدیریت کسب و کار، صنایع غذایی، گوشت و فرآورده های گوشتی، حسابداری (کلیه گرایشها)، مالی، صنعتی، بازاریابی، مدیریت لجستیک و زنجیره تامین، شیمی آزمایشگاهی، غذایی و کارشناس امور گمرکی، حسابدار مالی، حقوق، معماری، مدیریت گردشگری، فناوری اطلاعات بپردازد. حوزه آموزش درون سازمانی رویکرد آموزش کارکنان به عنوان موتور محرکه مجموعه در زمینه بهبود عملکرد را سرلوحه اعمال خود قرار داده است. این آموزش کاربردی می تواند در ارتقای مهارت و کارایی کل سازمان و توانمندی شغلی پرسنل نقش مهمی ایفاء نماید. از این رو اصل آموزش ضمن خدمت بعنوان یکی از اصول 12 گانه راهبردی لحاظ گردیده و نسبت به برگزاری دوره های کاربردی در تمامی سطوح شغلی پرسنل اهتمام ورزیده است.

به همین منظور اصول ذیل در زمینه مدیریت دانش سرلوحه کار، قرار گرفته است:

1. مدیریت دانش، مستلزم سرمایه گذاری است. دانش یک دارایی است اما اثربخشی آن مستلزم سرمایه گذاری دارایی های دیگر نیز هست. به عنوان مثال آموزش کارکنان فعالیتی است که به سرمایه گذاری نیازمند است. به همین منظور سعی شده است تا حد ممکن هزینه های مربوط تامین گردد تا دارایی آموزشی اکتساب گردد.
2. مدیریت اثربخش دانش، نیازمند پیوند انسان و تکنولوژی است. انسان و رایانه هر کدام توانایی خاص خود را دارند. دانش در ذهن انسان است و فقط در آنجا پردازش می شود. لذا تلفیق دانش اکتساب شده و تکنولوژی منجر به شکل گیری فرآیندی اثربخش در حوزه مدیریت دانش می گردد.
3. مدیریت دانش به مدیران دانش نیازمند است. به همین منظور سعی شده است تا از بهترین مدرسین دانشگاه و زبده ترین مدیران و مشاوران در هلدینگ استفاده گردد.
4. مزایای مدیریت دانش، برگرفته از ترسیم دانش است. ترسیم دانش به ترسیم نقشه های ذهنی افراد منجر می شود. از آنجایی که الگوی عمل افراد بر اساس نقشه های ذهنی شکل می گیرد و مدل های ذهنی کارکنان هلدینگ را چنان هدایت خواهیم کرد تا به بهترین شکل ممکن منجر به نوآوری و خلاقیت گردد و کلیه نقشه های راه و مدل های ذهنی به سمت حداکثر نوآوری و خلاقیت سمت و سوق می یابد.
5. سهیم سازی و بکارگیری دانش نیازمند زمینه اعتماد لازم است لذا ایجاد فضایی مبتنی بر اصول آموزش و مشاوره ای دوستانه و برگرفته از محیط استاد-شاگری و مشاوره ای باشد.
6. مدیریت دانش به معنی بهبود فرایندهای کار دانش است و بهبود کاردانش، مستلزم این است که دخالت های از بالا به پائین کمتر شود و کارکنان با آسودگی خاطر و با آزادی و استقلال لازم به کار مشغول باشند و بتوانند دانش خود را در راستای حل مسائل و تصمیم گیری به کار گیرند. در همین راستا سامانه ارتباطی در هلدینگ سامانه رو به بالا ترسیم شده است و سعی می شود تا در مسائل مهم و اثرگذار از خرد جمعی بهره گیری لازم صورت پذیرد.
7. دستیابی به دانش فقط آغاز راه است. مدیریت دانش مستلزم توجه به اشتغال مستمر هوشمند است. به همین منظور سعی در به کارگیری فرآیندها، داده های کاربردی، اطلاعات و عملیات به روز سرلوحه اهداف شرکت قرار گرفته است.
8. مدیریت دانش مستلزم خلق دانش است. به همین منظور از ایده های کارکنان به نحو احسن استفاده می گردد.
9. مدیریت دانش مستلزم ضبط و ذخیره دانش است تا بدین وسیله بتوان در راستای انتقال دانش به کارکنان جدید و اشاعه دانش به دیگر سازمانها اقدام نمود. لذا هلدینگ شام شام به جمع آوری و مستندسازی تمامی فرآیندها و عملیات درون و برون سازمانی اقدام نموده است.
10. مدیریت دانش مستلزم برطرف نمودن موانع دانش است. موانع دانش عمدتا برگرفته از 5 دسته اصلی تحت عنوان عوامل انسانی، عوامل سازمانی، عوامل فرهنگی، عوامل سیاسی و عوامل فنی و تکنولوژی می باشد. در همین راستا هلدینگ شام شام در زمینه عامل انسانی سعی نموده تا این ذهنیت را در آن دسته از کارکنان که دوست ندارند تا دانش خود را به اشتراک بگذارند و منحصرا برای پیشرفت شخصی خود قدم بر میدارند را به طریقی علمی و انگیزشی برطرف نماید. در عامل سازمانی وجود سبک های نامناسب رهبری، شرح شغل های نامناسب و سیستم نامناسب حقوق و دستمزد و جبران خدمت و ساختارهای سلسله مراتبی خشک و غیر منعطف مانع از شکل گیری مدیریت دانش مطلوب می گردد لذا سعی شده تا با برقراری ارتباطات سازنده، تعاملات موثر شکل بگیرد و با بهره گیری از مدیران و سرپرستان لایق و بازنگری در سیستم حقوق و دستمزد از منظر فرهنگی سعی شده است تا سبک و توزیع دانش بعنوان یک ارزش تلقی گردد. در خصوص سیاسی سعی شده است تا با ایجاد فضای باز این امکان به کارکنان داده شود تا ایده های خود را بارور سازند. با رویکرد تکنولوژی هلدینگ شام شام سعی نموده است تا تعاملی خوب بین دانش مستمر و دانش صریح بوجود آورد.