بسته بندی

یکی از بزرگترین و مهم ترین جنبه های حیات بشری ، مقابله انسان با قحطی و گرسنگی بوده و می باشد.تهیه مواد غذایی سالم جهت تغذیه جمعیت رو به افزایش دنیا از دغدغه های عمده در کشورهای جهان است. متأسفانه میلیونها تن از فرآورده های غذایی در هر سال به علل مختلفی از جمله فعالیت میکروبها ، فسادهای شیمیایی و آنزیمی و عوامل محیطی از بین می روند که مبارزه ای پیگیر به منظور جلوگیری از اتلاف این مواد را می طلبد. در این مبارزه ، بسته بندی و حفاظت از مواد غذایی ، نقش عمده ای را به عهده داشته و دارد. استفاده از پوشش های گوناگون و متنوع برای بسته بندی مواد غذایی اکنون به صورت صنعت عظیمی درآمده است و روز به روز از تعداد محصولات کشاورزی و فرآورده های صنعت غذا که بدون پوشش و بسته به بازار مصرف ارائه می شوند، کاسته می شود در حال حاضر با توجه به رشد و ایجاد تحول در فرهنگ مصرف، استفاده از مواد دسته بندی شده جایگاه ویژه ایی را در میان مردم پیدا کرده است.امروزه هرچند بسته بندی در درجه اول بمنظور حفظ ماده غذایی در برابر عوامل بیرونی است اما امروزه ضمن آنکه وسیله ای جهت افزایش ماندگاری است ، عامل ارتباط بین ماده غذایی درون بسته و خریدار نیز می باشد و بسته بندی تواسته اند نه نتها به خوبی کیفیت محصول را در فاصله بین خط تولید در کارخانه تا میز مصرف کننده حفظ و نوعی فرهنگ خاص خود را نیز القا نمایند . اکنون بسته بندی از صورت یک تکنولوژی محض به ترکیبی از هنر و علم تبدیل شده است و جای خود را به خوبی در میان جوامع علمی باز کرده است ، بگونه ای که اکنون بسته بندی فرآورده های تولید شده در کارخانه یک ضرورت به شمار آمده و حتی بخشهای خاصی بدان اختصاص یافته است.بدیهی است توجه به دغدغه های زیست محیطی موضوعی کاملا ضروری بوده بگونه ایی که بتوان از این صنعت مفید بدون آنکه ضرری متوجه حیات بشر شود ، بخوبی بهره برد