آموزش

آموزش، ظرفیت و بینش علمی و فنی افراد را برای انجام تحقیقات کاربردی، اختراع و اکتشافات، افزایش و گسترش می دهد. یکی از جلوه های ایجاد نظم و انضباط در سازمان، شرح وظایفی است که برای افراد طراحی و تدوین شده است. آموزش، افراد را آماده می کند تا با علاقه بیشتر از تجهیزات و تکنولوژی پیشرفته در تولید استفاده کنند. در سازمان های تولیدی صنعتی، انسان مهم ترین عامل تولید بوده و بر اساس نوع تکنولوژی، نوع تولید فرهنگ و مجموعه عوامل سازمانی، روابط تولیدی را شکل داده که در قالب روابط صنعتی تبلور می یابد. برای ایجاد تعادل در روابط صنعتی چنین سازمان هایی، عوامل مختلفی دخیل هستند که باید به نوبه خود مورد توجه قرار گیرند ولی آنچه از همه مهم تر می باشد و نقش زیربنایی و زاینده در تنظیم روابط دارد، آموزش و بالا بردن سطح آگاهی انسان های سازمان به طور جامع و فراگیر است.
از این رو مجتمع صنعتی پروتئینی شام شام با رویکرد تربیت و استفاده از نیروهای جوان و مستعد و دانش آموخته در زیرشاخه های صنعت غذایی، پخش و فروش، سعی بر آن داشته تا علاوه بر ارتقاء سطح دانش درون سازمانی به پرورش نیرو جهت استفاده در سایر صنایع از طریق مرکز آموزش بلندمدت علمی کاربردی شام شام بپردازد. اهمیت نقش آموزش در استراتژی و نقشه راه بلندمدت و میان مدت سازمان به سمتی سوق یافته که از ارتقاء دانش درون سازمانی فراتر و چشم اندازی جامعه محور و در راستای تربیت دانش آموختگان کارآمد در سطح صنایع داخلی را ترسیم نموده است.