مسئولیت اجتماعی

ارزش گذاری ارزش گذاری

فرایند ارزش گذاری در هلدینگ شام شام

مدیریت دانش مدیریت دانش

جایگاه و اصول مدیریت دانش در هلدینگ شام شام

آموزش آموزش

آموزش، ظرفیت و بینش علمی و فنی افراد را برای انجام تحقیقات کاربردی، اختراع و اکتشافات، افزایش و گسترش می دهد

انجمن های خیریه انجمن های خیریه

انجمن های خیریه

اشتغال زایی اشتغال زایی

اشتغال در مفهوم کلی به معنای استفاده از یک عامل تولید توسط شرکت یا موسسه دولتی و خصوصی و به طور متداول تر به معنای استخدام و مشغول بودن در کار است