مشخصات عمومي

 • *نام و نام خانوادگی متقاضی:
  *محل / تاريخ تولد :
 • *نام حقوقي شرکت :
  *کدملی:
 • نوع شرکت :
 • سال آغاز فعاليت :
  زمینه فعالیت:
 • سوابق :
  نوع فعالیت:
 • *استان:
  شهر:
 • *آدرس شرکت :
  وضعیت مالکیت :
 • کد / صندوق پستی :
  تلفن تماس :
 • دور نگار :
  همراه :
 • آدرس سردخانه :
  وضعیت مالکیت :
 • آدرس انبار :
  وضعیت مالکیت :

اطلاعات نماينده

الف : واحدها ستادی :

 • تعداد پرسنل اداری :
  تعداد پرسنل مالی :

ب : واحد فروش :

 • تعداد پرسنل فروش :
  تعداد فروشنده :

ج : توزیع و انبار :

 • تعداد پرسنل واحد توزیع وانبار :
  تعداد پرسنل انبار :

د : امكانات پخش :

 • متراژ انبار :
  تعداد وسیله توزیع :
 • *سردخانه :
  مجوز پخش :

هـ : برندها و شرکتهای طرف قرارداد :

 • نام:
 • تاریخ شروع قرارداد :
  مدت قرارداد :

و : اسکن اسناد شرکت :

 • اساسنامه :
 • آگهی تاسیس :
 • جواز کسب :
 • سند مالکیت :
 • اجاره نامه :
 • روزنامه تاسیس :
 •